Çat İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na 16 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe giren SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları,Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esasların ekinde yayımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Unvanları itibariyle Norm Kadro Standardı Cetveli EK-(II)'de ilçemiz için ayrılan ve Vakfımızda boş bulunan 1 Büro Görevlisi kadrosuna aşağıda belirtilen nitelikte 1 adet personel belirsiz süreli sözleşme imzalatılmak suretiyle istihdam edilecektir.

 

1) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

 

A) GENEL ŞARTLAR

 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

9- Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

 

1- Bilgisayar Bölümleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve dengi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak,

 

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

 

3- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

 

4- İlan tarihi itibariyle Çat İlçe sınırları içerisinde en az son 1 aydır ikamet ediyor olmak,

 

4- Bilgisayar sertifikası (Bilgisayar bölümü mezunu olmayanlar için)'na sahip olmak,

 

5- İşin süresi daimi olup 2 ay deneme süresi vardır.

 

2) BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 

Aşağıda istenen belgeler en son 07-15 Haziran 2016 tarihleri arasında 15.06.2016 tarihinde Saat : 17 : 00'a kadar S:D Vakıf Müdürlüğüne bizzat elden teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1- İş Talep Formu,

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3- Diploma veya mezuniyet belgesi,

4- Bilgisayar sertifikası (Bilgisayar bölümü mezunu olmayanlar için)

5- Erkek adaylar için Askerlik Terhis belgesi veya Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6- Çat İlçe sınırları içerisinde son bir aydır oturduğuna dair Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim

yeri Belgesi,

7- 2014-2015 Yılarına ait KPSS sonuç belgesi,

8- Sağlık Raporu mülakat sonucundan sonra kazanan adaydan istenecektir.

9- Adli sicil kaydının olmadığına dair belge,

10- 2 Adet Vesikalık fotoğraf

 

3- BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- Müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım ilanları bölümünde yayınlanan web sayfası üzerinden 07.06.2016-14.06.2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

2- Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanlar ile Özel Şartlarda belirtilen şartları taşımayanların evrakları teslim alınmayacaktır.

 

4- ŞAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

1- Başvuruda bulunan adaylar arasından ilan sonucunda alınacak personel sayısının 5(Beş) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır.

 

2- Mülakat yapılacak kişilerin listesi 17.06.2016 tarihinde Çat SYD Vakfında ilan edilecek ve e-mail adresi olanlara da e-mail ortamında bilgi verilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

3- Mülakat 20.06.2016 tarihinde saat : 10 : 00'da Çat Kaymakamlığı Makam odasında yapılacak olup mülakat sonucuna göre mülakatı kazanan kişinin ismi 3 iş günü içerisinde açıklanacaktır.

 

4- Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak işe alımı yapılmayacaktır.

 

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

5- MARACAAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat yerleri :

 

http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinde on-line olarak yapılabilir.

 

Çat SYD Vakfı : 0442 611 2310

 

İLANEN DUYRULUR : 06.06.2016

 
DUYURULAR